Financiën - Projecten, projecten

Overzicht

1997 en later IVN is beneficiant van de Nationale Postcode Loterij.
Rond 2000 Overgang naar een projectgestuurde subsidiesystematiek, waarbij projecten aangevraagd moesten worden. Onzekerheid omtrent toekenning ervan was -mede- reden voor de splitsing in IVN Vereniging en IVN Stichting.
2005 mei - SME Advies wordt een dochter van het IVN. Daarmee nam het aantal projecten toe en steeg de ook omzet (maar ook de lasten!).
2007 Per 1 januari heeft het IVN het CBF-keurmerk.
2008 en later Teruglopend aantal toegekende projecten, waardoor de omzet daalt en het personeelsbestand teruggebracht moet worden.

 

Projectgefinancierde organisatie

Het IVN ontwikkelde zich van een subsidie- tot een projectgefinancierde organisatie.
Inkomsten van het IVN kwamen van:

Projecten werden (veelal jaarlijks) aangevraagd door het Landelijk Bureau en door de provinciale consulentschappen. Stichting IVN werkte aan projecten die voor een groot gedeelte bedoeld waren voor IVN Vereniging.
Het aantal projecten was (en is!) groot. Zo werd in 2008 vanuit het Landelijk Bureau en de Consulentschappen gewerkt aan 557 projecten!
Op de IVN-site zijn actuele projecten aangegeven.

 • Hugo B_financiering
 • Inkomsten Uitgaven
 • Jelle_Inkomsten
 • Jelle_VerSticht_Geld
 • X-sluit

Interview 2013; 1:59

Hugo Bunte bespreekt hier de financiering. Formeel was de Vereniging een zelfstandige rechtspersoon en zou met de haar ten dienste staande financiën zelf kunnen bepalen waar ze benodigde 'diensten' zou kunnen inkopen. Dat was weinig reëel, maar er ontstond wel wat wrijving.
Uiteindelijk werd geld, verkregen van de NPL, ook ingezet om een Verenigingssecretaris aan te stellen. En de Stichting initieerde vele projecten die eveneens de Vereniging ten goede kwamen.

Inkomsten2001
Uitgaven 2001 Uitgaven 2005

Naarmate de subsidiesystematiek steeds meer gebaseerd werd op projecten, werd het noodzakelijk de boekhouding aan te passen. Projecten moesten precies worden gekwantificeerd, en dat vroeg ook om het schrijven van uren. Er kwam zo een 'uurtarief'. De uren die gemaakt werden voor projecten moesten worden aangegeven op een een 'UKF', een Uren Kosten Formulier. Dit was zeker nodig na de formele splitsing. Alle medewerkers van 'Eén IVN' moesten hieraan meewerken. Het totale bestedingspatroon van alle projecten werd voortdurend bijgehouden, een taak die bij de Afdeling Financiën lag en onder toezicht van de controller stond.

Directeur Jelle de Jong (vanaf september 2009 in functie) zet in dit fragment uiteen welke de vier belangrijkste inkomstenbronnen voor het IVN zijn, met hun relatieve belang.
De veranderingen (en onzekerheden!) nopen wel tot een meer marktgerichte aanpak.

Interview 2014; 2:35

Na de splitsing van het IVN in twee rechtspersonen, IVN Vereniging en IVN Stichting (resp. vrijwilligers en beroepskrachten), bestaan er ook verschillende geldstromen, die niet altijd voor een ieder duidelijk en helder zijn. Algemeen directeur Jelle de Jong verduidelijkt deze verhouding.

Interview 2014; 1:26

Over de financiële verhouding tussen IVN Stichting en IVN Vereniging.

 

NPL - Nationale Postcode Loterij

NPL Felicitaties

Simon Jelsma, mede-oprichter en Voorzitter directie NPL, schrijft in het IVN-Jaarverslag 2001:

"De Nationale Postcode Loterij staat voor een beter lot voor mens en milieu. Zij vertaalt dat door zestig procent van elk verkocht lot te schenken aan veertig goede doelen op het gebied van natuur en milieu, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Met onze zorg voor mens en milieu en de manier waarop het IVN zorgdraagt voor natuur en milieu, zijn we daadwerkelijk op het juiste spoor. Ik hoop en verwacht dat de Postcode Loterij en het IVN dit spoor in de toekomst zullen blijven volgen.

De NPL heeft het IVN al in de jaren negentig een donatie verstrekt, onder meer voor de inrichting van het Hugo de Vries Centrum. Later werd de relatie vaster en kreeg het IVN jaarlijks een -in verhouding- forse gift.

 • Gefinancierde Projecten 2001
 • Hugo over NPL
 • Jurr over NPL
 • Foto's
 • X-sluit
NPL_2001
NPL-directie voorzitter Simon Jelsma met Hugo Bunte met de subsidie van 2001.

2001 - Overzicht van de door NPL gefinancierde projecten

 • Nationale Jeugdnatuurweek
 • Project Little People
 • IVN Jong
 • In- en externe communicatie, Floriade
 • Ondersteuning Vereniging
 • Communicatie en PR Vereniging
 • Implementatie organisatieverandering
 • Bedrijfsvoering organisatieontwikkeling

Interview 2013; 2:40

Hugo Bunte, adjunct-directeur, vertelt hier over het verkrijgen van de NPL-subsidies. Het eerste contact was al beginjaren '90 om het Hugo de Vries Centrum 'aan te kleden', waarvoor het IVN zelf het geld niet had. Hier sprong de NPL in. Later ontstond de meer vaste relatie, met min of meer constant blijvende bijdragen.

Opmerking: de naam van Simon Jelsma is abusievelijk vermeld als 'Jelgersma', waarvoor excuses!

Jurr van Dalen, directeur IVN 2002-2009, bespreekt hier aspecten van de NPL-donaties. Belangrijk gegeven (en voorwaarde!) was dat de gelden óók ten goede zouden komen aan de vrijwilligers van IVN Vereniging.
Jurr gaat in op de noodzaak tot goede administratie, en hij gaat ook in op de vraag wat er zou gebeuren met IVN als de NPL-gelden zouden wegvallen!

Interview 2014; 3:24

  afb1
  k1 k2 k3 k4 k5  
  k6 k7 k10 k8 k9  

Gedurende alle jaren van dit decennium ontving het IVN een donatie van de NPL. Ga met de muis over de jaartallen om de bijbehorende foto te zien. De eerste foto is van het Goed Geld Gala, hier 2002, met het totale verworven bedrag. Elk jaar neemt het aantal deelnemers aan de NPL nog steeds toe. In 2009 bedroeg de opbrengst € 244.391.139! Maar ook het aantal beneficianten van de NPL stijgt nog steeds. Op het Gala komen alle organisaties samen, waarbij de vertegenwoordigers met de directeur van de NPL op de foto gaan met de -symbolische!- cheque. Lachen is de overheersende emotie.

Op de tabbladen meer informatie over de NPL en de NPL-gelden.

 

CBF-keurmerk

1 januari 2007 - Stichting IVN verkrijgt het CBF keurmerk. Dit Centraal Bureau Fondsenwerving keurt de betrouwbaarheid van de instellingen voor goede doelen. Deze worden vermeld op de website, zoals ook het IVN, nummer 4499.
Al dadelijk vanaf 2007 is de IVN-jaarrekening ingericht conform het model van het CBF. Daarbij diende het IVN zich als één geheel te presenteren, als 'Eén IVN'!

 • Jurr van Dalen over CBF keurmerk
 • Jaarrekening 2007
 • X-sluit

Hier verhaalt oud-directeur Jurr van Dalen (2002-2009) over het verkrijgen van het CBF-keurmerk. Dat proces kostte geld en tijd! Maar je kreeg er dan ook wel wat voor terug.

Interview 2014; 1:50

Bestedingen 2007

De IVN-jaarrekening 2007 gaf als nagestreefde (4) doelstellingen, met hierbij enkele voorbeelden van projecten:
KleurDuurzaamheid
Het Project 'Kleurenkapitaal' publiceerde onder meer dit Handboek voor Multiculturele Projecten. (Consulentschap Zuid-Holland, SME).
 • Vereniging voor Vrijwilligers (31%)
  • IVN Natuurnatwerk
  • Klimaatproject
  • Ondersteuning en communicatie vrijwilligers IVN
 • Nationale Parken en Natuur, Landschap en Water (30%)
  • IVN medewerkers in de Nationale Parken
  • Watch
  • Project Maas, Schwalm, Nette
 • Onderwijs en Educatie (28%)
  • Basisvoorziening NME
  • Biodiversiteit (WonderWebKoffer)
  • Scholen voor Duurzaamheid
 • Duurzaamheid en Participatie (11%)
  • KleurenKapitaal
  • Duurzame Dinsdag
  • Cross Border
Op de tabbladen meer over het verkrijgen van het keurmerk en het duidelijk maken waaraan het geld werd uitgegeven.

 

Kostenvergoedingen voor vrijwilligers

Al jaren is er binnen het IVN een discussie over het vragen van een vergoeding door deelnemers aan IVN-activiteiten voor de kosten die de excursieleider (of algemeen iemand die een NME-dienst verricht) maakt. Het klinkt wat vervelend als je dat als gids zelf moet vragen. Het landelijk IVN ontwikkelde een soort algemene, landelijke, richtlijn.

In de toekomst kunnen IVN-afdelingen vragen voor deelname aan hun excursies/ actviteiten (net als NM en SBB) f 3,- per volwassen deelnemer en f 1,- voor elk kind tot 12 jaar; en f 40,- voor groepen, ongeacht hun grootte. Leden en donateurs van het IVN zijn gratis!
Naar buiten toe moet echter duidelijk blijven dat IVN-ers vrijwilligers zijn die belangeloos tijd, kennis en energie ter beschikking stellen. Daarnaast wordt duidelijkheid gecreëerd in de vergoeding voor kosten die IVN-ers maken voor hun IVN-werk, zoals vergaderkosten, zaalhuur, reiskosten, administratiekosten, materiaalhuur etc.